۱۷ ۱۳۹۶ / ۰۳

بوم مدل کسب و کار

Tags: , , , , , , |

بوم مدل کسب و کار و یا تابلوی مدل کسب و کار (Business Model Canvas)، زبانی مشترک برای توصیف، مصورسازی، ارزیابی و تغییر مدل های کسب و کار می باشد. اگر بخواهیم مدل کسب و کار را تعریف کنیم باید بگوییم که مدل کسب و کار، منطق یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف می کند. بوم طراحی مدل کسب و کار، مفهومی [...]