۱۰ ۱۳۹۶ / ۰۹

برنامه‌ریزی استفاده از خبرنامه‌ها در کسب‌وکار

Tags: , , , |

خبرنامه‌ها بین تجارت و مخاطبین ارتباطاتی دوستانه برقرار می‌سازند، اطلاعاتی ارزشمند فراهم می‌کنند، تجارت شمارا افراد یادآوری می‌کنند. خبرنامه‌ها می‌توانند موارد زیر را برای کسب‌وکار شما انجام دهند: ایجاد اعتبار و شهرت؛ فراهم کردن ابزاری برای ارتباط مکرر؛ رساندن خبرهای شرکت و تجارت شما؛ پاسخگویی به سؤالات، معمو [...]