02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
چگونه طراحی سایت را در جهت استراتژی بازاریابی انجام دهیم؟

چگونه طراحی سایت را در جهت استراتژی بازاریابی انجام دهیم؟

بسیاری از کسب و کارها وب‌سایت هایی دارند که فاقد هرگونه عملکرد است. ازآنجایی‌که صاحبان بسیاری از آن‌ها با طراحی سایت خوب آشنایی ندارند، لزوماً در این زمینه مقصر به‌حساب نمی‌آیند. درواقع، این را می‌توان با مکانیکی مقایسه کرد که اگر مالک یک خودرو از محل قرارگیری و...