02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
تفاوت میان مارکتینگ و توسعه کسب و کار

تفاوت میان مارکتینگ و توسعه کسب و کار

از مارکتینگ و توسعه کسب و کار در کنار هم استفاده می‌شود، با این ‌وجود یکسان نیستند. اغلب می‌شنویم که کلمات مارکتینگ و توسعه کسب و کار (Marketing and Business Development) به‌جای یکدیگر مورداستفاده قرار می‌گیرند. اگر به دنبال کار بیشتری هستید، هر فعالیتی که برای رسیدن...