02177946669 | 09109200500 info@hormond.com

آشنایی با اصطلاح های اقتصادی 3

در این پست شما با قسمت سوم اصطلاح های اقتصادی آشنا خواهید شد، اصطلاح های اقتصادی که هر کارشناس و متخصص اقتصاد باید بداند؛ این موضوع در قالب ۵ قسمت ارائه خواهد شد، با هورموند همراه شوید؛ سازمان جهانی تجارت (world trade organization) سازمان بین‌المللی است که اجرای...