02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
هوش بازاریابی

هوش بازاریابی

هوش بازاریابی هنری است که سازمان‌های مختلف به آن احتیاج دارند، دستیابی به هوش بازاریابی تنها با استفاده هم‌زمان از علم و هنر میسر خواهد بود. هوش نه‌تنها قابلیت فردی بلکه قابلیتی سازمانی است که از محیط سازمان کسب می‌شود. هوش بازاریابی ترکیبی از سه مقوله فرد، سازمان و...
بازاریابی تعاملی

بازاریابی تعاملی

محققان بازاریابی در طی سالها بررسی تجربیات بسیاری در مورد بازاریابی تعاملی و یا بازاریابی محاوره ای (Interactive Marketing) به دست آورده‌اند. تکنولوژی اینترنت و جذابیت‌هایش بسیاری از بازاریابان را به این سمت هدایت کرده است. بسیاری از روش‌های قدیمی بازاریابی...