02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
بازاریابی فرانشیز – حق امتیاز

بازاریابی فرانشیز – حق امتیاز

بازاریابی فرانشیز روشی از پیشبرد کسب و کار است که در آن متقاضیان می‌توانند بخشی از حق امتیاز یک کسب ‌و‌ کار را در مکان‌های گوناگون خریداری کنند. این نوع سرمایه‌گذاری اگر درست انجام شود بسیار سودمند خواهد بود، اما نكات زیادی وجود دارد که قبل از خرید امتیاز یک کسب ‌و...