02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
مارکتینگ حق امتیاز

مارکتینگ حق امتیاز

مارکتینگ حق امتیاز روشی از پیشبرد کسب و کار است که در آن متقاضیان می توانند بخشی از حق امتیاز یک کسب  و  کار را در مکان های گوناگون خریداری کنند. این نوع سرمایه گذاری اگر درست انجام شود بسیار سودمند خواهد بود، اما نکات زیادی وجود دارد که قبل از خرید امتیاز یک کسب  و...