02177946669 | 09109200500 info@hormond.com

زنگنه بدون انجام مناقصه پارس جنوبی را به توتال داد!

ارگان رسمی دولت حسن روحانی امروز در گزارشی مفصل نوشت: نام قرارگاه سازندگی خاتم در لیست 12 شرکتی که به عنوان همکار ایرانی طرح در اختیار رهبر کنسرسیوم یعنی توتال قرار گرفته وجود داشته است، ولی این شرکت با ارزیابی های فنی و با توجه به تجارب شرکت ها، خود شرکت پتروپارس را...