02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
از بازاریابی مناسبتی استفاده کنید!

از بازاریابی مناسبتی استفاده کنید!

به‌جای سرمایه گزاری برای تبلیغ در رسانه‌های سنتی می‌توانید به ایجاد یا تشویق یک رویداد و به عبارتی “بازاریابی مناسبتی” فکر کنید. مطمئن شوید که رویداد برای بازار هدف شما جذابیت دارد و به‌طور طبیعی با برند شما متناسب است. برای نمونه، اگر یک شرکت دارویی هستید...