02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
فرصت های اقتصادی موصل برای ایران

فرصت های اقتصادی موصل برای ایران

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه عراق بعد از آزادسازی موصل، فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری دارد گفت: با برقراری امنیت در کشور امکان حضور رقبای ما از سایر کشورها نیز فراهم خواهد شد اما این شرایط در مجموع به نفع ایران است. یحیی آل اسحاق در ارتباط با...