02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
برنامه ریزی بازاریابی (مارکتینگ) موسسات خیریه

برنامه ریزی بازاریابی (مارکتینگ) موسسات خیریه

برنامه ریزی راهبردهای بازاریابی (مارکتینگ) به منظور دستیابی به اهداف سازمان، برای موسسات خیریه امری الزامی است. برنامه ریزی بازاریابی که بر اساس ارزیابی روش بازاریابی، تجزیه و تحلیل و تفکیک بازار انجام شده باشد، یکی از مراحل اساسی به شمار می رود. فرآیند برنامه ریزی...
نقش بازاریابی در موسسات خیریه

نقش بازاریابی در موسسات خیریه

بازاریابی در موسسات خیریه مانند سایر سازمان ها امری ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد. مفهوم کلی بازاریابی توسعه یافته و علاوه بر سازمان های تجاری، سازمان های خیریه و انواع سازمان های غیر انتفاعی را در هر دو بخش خصوصی و دولتی در بر می گیرد. ممکن است برخی تصور کنند که...