02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
آمیخته بازاریابی موسسات خیریه

آمیخته بازاریابی موسسات خیریه

آمیخته بازاریابی (آمیخته مارکتینگ) موسسات خیریه مانند سایر سازمان های تجاری به مواردی همچون محصول، قیمت، پیشبرد و نحوه دسترسی می پردازد. در ادامه به تشریح هر کدام از این موارد می پردازیم؛ محصول: طراحی و ایجاد فعالیت های تبلیغاتی مناسب و انواع عرضه های خدماتی به منظور...