02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
صنعتی که در دو سال اخیر به خاک سیاه نشست!

صنعتی که در دو سال اخیر به خاک سیاه نشست!

واعظی یکی از فعالان حوزه فروش چادر مشکی می گوید: تولید کننده ایرانی فقط در حوزه ملافه توانسته سهمی از بازار را به خود اختصاص دهد اما متأسفانه در تولید چادر مشکی موفق نبوده ایم و هر روز حجم واردات چادر به کشور افزاش پیدا می کند. ایران با جمعیت بیش از هشتاد میلیون نفری...