02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
مارکتینگ و قدرت کشش مشتری

مارکتینگ و قدرت کشش مشتری

قدرت کشش مشتری یعنی اینکه بتوانی در یک ارتباط مارکتینگ، افراد را به مکانی بکشانی یا به رویدادی جلب کنی. کارشناسان مارکتینگ محلی یا کوچک تر به جای آنکه بر تبلیغات کشوری مربوط به محبوبیت محصول خود (ارزش برای محصول خود ایجاد کردن) یا جا انداختن و عرضه ی آن متمرکز شوند،...