02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
ساده سازی استفاده از محصولات مطابق نیاز مشتری

ساده سازی استفاده از محصولات مطابق نیاز مشتری

هرقدر که استفاده از محصول ساده تر باشد، احتمالش بیشتر است که مردم از آن استفاده کنند و آن را به دیگران توصیه کنند. ساده سازی استفاده محصولات گاهی خیلی واضح نیست. بسیاری از افراد فنی و مهندس فراموش می کنند که ما هیچ چیزی درباره جنبه های فنی محصولاتی که استفاده می کنیم...