02177946669 | 09109200500 info@hormond.com

مشکلات صنعت مبل ایرانی چیست؟

عبدالرضا محسنی در گفتگوی ویژه خبری افزود: دو سالی است توجه مان به صادرات مبلمان جلب شده است و این صنعت نیازمند پشتوانه انگیزشی، علمی و دانشگاهی است. تولید باید پشتوانه طراحی داشته باشد و گرنه تکرار می‌شود و از بین می‌رود. نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان...