۱۵ ۱۳۹۶ / ۱۰

نقش کاربردی برنامه‌ریزی مارکتینگ سازمان

Tags: , , , , , |

به گزارش آژانس کسب و کار هورموند، شواهد زیادی برای اثبات ارزش برنامه‌ریزی مارکتینگ سازمان به‌عنوان یک تخصص برای کمک به مدیران در دستیابی به اهدافشان وجود دارد، اما می‌بایست بر خصوصیات کاربردی آن نیز متمرکز شویم. در ادامه برخی از عوامل کلیدی برای توجه به برنامه‌ریزی مارکتینگ در سازمان ارائه می‌شود؛ برنامه‌ریزی [...]