02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
برخی مناطق آزاد اقتصادی با قاچاق سرپا هستند

برخی مناطق آزاد اقتصادی با قاچاق سرپا هستند

برخی مناطق آزاد اقتصادی با قاچاق سرپا هستند مدیرعامل سابق منطقه آزاد اروند گفت: باید پرسید چقدر زیرساخت 7 منطقه آزاد قبلی فراهم است که قرار است 7 منطقه دیگر اضافه شود. کار به‌جایی رسیده که برخی مناطق آزاد مانند قشم با قاچاق کالا سرپا هستند. جواد معصومی با تأکید بر...