02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
زمانی که شرکت ها ناچار به استفاده از بازاریابی می شوند

زمانی که شرکت ها ناچار به استفاده از بازاریابی می شوند

اکثر شرکت ها مفهوم بازاریابی را نمی پذیرند مگر آنکه شرایط آنها را مجبور به این کار کند. هر یک از تغییر و تحولات زیر می تواند سبب شودشرکت ها مجبور شوند با دل و جان مفهوم بازاریابی را بپذیرند؛ افت فروش: زمانی که فروش شرکت ها رو به کاهش می گذارد آنها از این امر وحشت کرده...