02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
دولت با دور زدن بانک مرکزی نقدینگی را افزایش می دهد

دولت با دور زدن بانک مرکزی نقدینگی را افزایش می دهد

جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص دستکاری آمار نقدینگی 6 ماه اول سال گذشته اظهار کرد: در مورد دستکاری 50 هزار میلیاردی بانک مرکزی در آمار نقدینگی نمی توان صحبت کرد، چون بانک مرکزی و مرکز آمار وقتی برخی از آمارهای اقتصادی را منتشر می...