02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
کسری فاحش بودجه 97 و افزایش فشار مالیاتی بر مردم

کسری فاحش بودجه 97 و افزایش فشار مالیاتی بر مردم

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد لایحه بودجه 97 گفت: بودجه 97 کسری فاحشی دارد و دولت باید به فکر این کسری باشد. اسدالله عسگراولادی با اشاره به اینکه دولت درآمد مالیاتی را در بودجه 97 حدود 11 درصد افزایش یافته است، گفت: برای اخذ بیشتر مالیات از مردم برای...