انتخاب صفحه

ترویج یا پیشبرد (به انگلیسی: PROMOTION)شامل فعالیتهایی می‌شود که مزایای کالا را به آگاهی می رساند و مشتریان هدف را تشویق به خرید آن می‌کند. ابزارهای اصلی چهارگانه فعالیت‌های پیشبردی به شرح زیر هستند:

تبلیغات غیرشخصی

تبلیغات پیشبرد فروش

روابط عمومی

فروشندگی شخصی