انتخاب صفحه

آگاهی از برند (brand awareness)

نشان دهنده این است که برندی محصولی مشخص چه میزان از نظر مشتریان بالقوه آن شناخته شده است. آگاهی از برند هدف ابتدایی تبلیغات برای معرفی محصول جدید می باشد. آگاهی از برند برای ساختن ارزش ویژه برند ضروری است. برای ایجاد آگاهی از برند خلق تصویر برندی معتبر و شعاربسیار مهم است. آگاهسازی از برند می تواند به صورت هدفمند مشتریانی که باید جذب شوند را تعیین کند. آگاهی از برند شامل شناخت برند و یادآوری برند می شود.