انتخاب صفحه
Marketing RFP سندی است که بر اساس آن چارچوب و ساختار پیشنهادی برای اجرای پروژه مارکتینگ و توسعه کسب و کار، توسط کارفرما ارائه می گردد. پس از ارسال RFP توسط کارفرما، شرکت مشاوره مارکتینگ وظیفه دارد طرح در خواست را بررسی نموده و بر اساس آن پروپوزال و طرح پیشنهادی خود را برای انجام پروژه ارائه دهد.

فرم درخواست خدمات مارکتینگ RFP

درخواست خدمات مارکتینگ و توسعه کسب و کار Request For Proposal
  • لیست دقیقی از توانمندی ها، امکانات و داشته های فعلی جهت تحقق اهداف پروژه
  • لیست کاملی از محدودیت ها جهت تحقق اهداف پروژه
  • تعیین خواسته ها با رعایت اولویت بندی
  • موضوعات کلیدی که می بایست توسط مشاور مارکتینگ در طرح پیشنهادی اشاره گردد
  • تخمین زمان اجرای پروژه
  • تخمین بودجه مورد نیاز پروژه
  • تعیین مخاطرات و ریسک های انجام پروژه
  • لیست افراد تصمیم گیرنده در پروژه با ذکر مقام
  • نام، شماره ثابت و همراه، ایمیل، آدرس جهت برقراری ارتباط با نماینده سازمان
Share This