مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از شاخص رفاه خانوارها در ۷ دولت نشان داد، رفاه مردم تنها در دولت دهم (دکتر احمدی نژاد) افزایش یافت.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از مقایسه عملکرد اقتصادی دولت ها در خصوص شاخص رفاه خانوارها نوشت: نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخصهای مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می شود.

این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال ۸۶ و ۸۷  به کمترین میزان خود رسیده است. پس از این دو سال مجدداً رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از ۸۶ به بعد، رفاه خانوار نسبت به سالهای قبل به شدت کاهش یافته است. تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بهتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولتها این روند کاهشی حفظ شده است.

انتهای خبر/

همچنین بخوانید  دروغ ناهماهنگ در وزارتخانه آخوندی
Share This