02177946669 | 09109200500 info@hormond.com
  • لطفا در نهایت دقت به سوالات مطرح شده پاسخ دهید.
  • فلسفه ارائه خدمات در گروه هورموند قدری متفاوت می‌باشد و تمرکز بر روی مشتریانی است که پایبند به موفقیت با روش اصولی باشند.
  • هورموند ممکن است بنابه دلایل مختلف به برخی درخواست ها ترتیب اثر ندهد و خدمات ارائه نکند، بدیهی است تکمیل فرم به منزله الزام پاسخگویی نمی‌باشد.
  • اگر شخص و یا شرکتی مناسب کسب و کارمان نباشد در کمال احترام تقاضایش را رد می‌کنیم و فرصت را برای مشتریان خوبمان فراهم می‌کنیم.
  • بر اساس شرایط و پروژه های در حال اجرا ممکن است پاسخ به درخواست با قدری تاخیر مواجه شود، لذا از پیگیری مجدد خودداری نموده و منتظر بمانید.
  • درست انجام دادن کارها زمان می‌برد و هورموند هیچگاه استانداردهای خود را فدای مشتریان بیشتر نخواهد کرد.

15 + 8 =