تعرفه خدمات در سال 98

مشاوره کسب و کار کوچک و متوسط مشاوره سازمانی توضیحات
1.000.000 تومان 2.000.000 تومان تعرفه یک جلسه مشاوره حضوری، زمان 120 الی 150 دقیقه
مشاوره تلفنی کسب و کار کوچک و متوسط مشاوره تلفنی سازمانی توضیحات
1.000.000 تومان 2.000.000 تومان تعرفه دو جلسه مشاوره تلفنی، زمان هر جلسه 60 دقیقه
  • تعرفه مشاوره حضوری جهت تشکیل جلسات در دفتر هورموند بوده و برای جلسات در دفتر کارفرما توافقی می باشد.
  • مشاوره تلفنی در قالب دو جلسه تلفنی مشابه مشاوره حضوری انجام خواهد شد.
  • تعیین زمان دقیق جلسات پس از واریز و رزرو توسط کارفرما، با توافق کارفرما انجام خواهد شد.
  • تکمیل فرم مشاوره برای تمامی سطوح جلسات الزامی می باشد.
  • حوزه ها: مارکتینگ، برندینگ، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ، روابط عمومی، بازاریابی و فروش، استارتاپ و کارآفرینی
طراحی کمپین کسب و کار کوچک و متوسط طراحی کمپین سازمانی توضیحات
4.000.000 تومان 20.000.000 تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از 5 الی 30 روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کمپین تبلیغاتی و رسانه ای ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
مارکتینگ پلن کسب و کار کوچک و متوسط مارکتینگ پلن سازمانی توضیحات
8.000.000 تومان 30.000.000 تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از 10 الی 50 روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین برنامه بازاریابی ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
بیزینس پلن کسب و کار کوچک و متوسط بیزینس پلن سازمانی توضیحات
10.000.000 تومان 50.000.000 تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از 10 الی 60 روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کسب و کار ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.