02177946669 | 09109200500 info@hormond.com

گام پنجم: تبدیل مشتریان بالقوه به خریدار

هوش مشتریان بالقوه

هوش مشتریان بالقوه:

دانستن این که مشتریان بالقوه چه صفحاتی را بازدید می کنند و چه زمان هایی وب سایت شما را می بینند.

بخش بندی مشتریان بالقوه:

مشتریان بالقوه براساس اطلاعاتی که در فرم های سایت تکمیل می کنند به گروه های مختلف قابل بخش بندی هستند. این بخش بندی در برقراری ارتباط با آن ها به شما کمک می کند.

تقویت مشتریان بالقوه

تقویت مشتریان بالقوه:

کمپین های مختلف تقویت مشتریان بالقوه منجر به هدایت مشتریان بالقوه در فرآیند قیف فروش به سمت فروش می باشد.

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ:

ایمیل مارکتینگ جهت ارسال پیام های زمان بندی شده به اعضای ثبت نام کرده در سایت استفاده می گردد.

یکپارچه سازی با CRM

یکپارچه سازی با CRM:

یکپارچه سازی با نرم افزار CRM موجب بهبود فرآیند فروش می گردد.